Elevhälsa

Search
Close this search box.

Elevhälsoteamet

Elevhälsans mål är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande med alla elever på Rudolf Steinerskolan i Göteborg.
Elevhälsan ska finnas som stöd för eleverna att nå utbildningens mål och underlätta för eleverna att lära och utvecklas. Elevhälsan arbetar även tillsammans med lärarna och annan personal i skolan med att skapa miljöer som gör det lättare för eleverna att lära, utvecklas och ha en bra hälsa.
I alla skolor finns en elevhälsa. Elevhälsan består av rektor, specialpedagog, skolkurator och skolsköterska. Vår skolläkare kommer till skolan vissa dagar under året och skolpsykolog anlitas vid behov. De olika personerna i elevhälsan på skolan har olika roller och ansvarsområden men har ett tätt samarbete.

Rektor Tara Salokorpi

Rektorn har som uppdrag att leda elevhälsan och har det yttersta ansvaret för skolans verksamhet.

Specialpedagog Cecilia Arvidsson

Det specialpedagogiska ansvaret på skolan innebär att underlätta den pedagogiska miljön, så att alla elever kan uppnå sina mål och på bästa sätt tillgodogöra sig undervisningen. För att ta reda på det kan specialpedagogen behöva utreda om eleverna behöver särskilt stöd och/eller kartlägga kunskaper. Det kan då krävas kontakt med andra samarbetspartners utanför skolan som t.ex. sjukvården. Vid behov kan specialpedagogen även ha färdighetsträning med elever. En annan viktig uppgift är att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för både vårdnadshavare, kollegor, skolledare och andra berörda.

Skolkurator Jessy Fast

Skolkuratorn ansvarar för att tillföra psykosocial kompetens till elevhälsan och skolans verksamhet. I uppdraget ingår att möta elever individuellt eller i grupp i stödjande samtal, samarbeta med vårdnadshavare eller andra viktiga vuxna i elevernas liv och hjälpa vidare till ytterligare stöd från andra aktörer i samhället, så som BUP (Barn- och ungdomspsykiatri), socialtjänst och ungdomsmottagning. Kuratorn bidrar även till skolans värdegrundsarbete direkt i klasser eller genom att handleda och samverka med pedagoger och annan skolpersonal. På en organisatorisk nivå är kuratorn med och tar fram och utvärderar rutiner och handlingsplaner som rör elevers hälsa.

Skolsköterska Karin Fritzon

Skolsköterskans uppdrag är framför allt fokuserat på det medicinska basprogrammet där olika förebyggande och hälsofrämjande insatser ska ges i olika årskurser. Detta i enlighet med Skolverkets och Socialstyrelsens direktiv. Exempel på detta är hälsoundersökningar, vaccinationer, syn- och hörselkontroller, tillväxt -och ryggkontroller samt kontakter med vårdnadshavare och pedagoger. Skolsköterskan utför endast enklare sjukvård kopplad till skolan. Sjukvårdsinsatser i övrigt hänvisas till regionen.