Klass 2

I andra klass får barnen istället för klass 1:s sagor höra fabler, där djuren speglar karaktärsdrag som finns hos oss alla. Bokstavsinlärningen leder vidare till läsning.

Genom skapandet av periodhäften, egna böcker av vita papper där text och bild samverkar, utvecklar barnen både skrivandets och läsandets konst. Läraren använder svarta tavlan till teckningar och texter som barnen kopierar i sitt lärande.

I ämnet formteckning övar barnen symmetri och spegelmönster och i bildämnet arbetar de med kontrast- och komplementfärger. 

I räkning använder man sig av barnens egen känsla för rytm och takt. Man arbetar mycket med klapp och stamp vid inlärningen av multiplikationstabellerna och i övandet av de olika räknesätten. Man skapar en konkret grund för det som i senare årskurser tas upp på ett mer abstrakt vis. I matematiken fördjupar de sig i de fyra räknesätten där allt hänger samman, addition jämförs med subtraktion, division med multiplikation. 

Eleverna får fortlöpande övas sig i olika former av samtal. Ambitionen är att kontinuerligt väcka elevernas nyfikenhet och intresse vilket sker genom en varierad undervisning där barnens olika färdigheter används och övas.

Vår stora och härliga skolgård bland tallarna stimulerar till lek och fysisk aktivitet och lärarna är med varje rast. Det är också mycket viktigt att lära sig vara en god kamrat och att samarbeta i skolans värld!