Skolans organisation

Huvudman

Stiftelsen Rudolf Steinerskolan i Göteborg är skolans huvudman. Den förvaltas av en styrelse bestående av fem ledamöter utsedda av Föräldraföreningen och skolans lärarkollegium. Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod på ett år. Omval kan därefter ske för ett år i taget.
Styrelsen har det juridiska och ekonomiska ansvaret för skolans verksamhet. I det ekonomiska ansvaret ingår att besluta om budget för verksamheten och att löpande under året följa upp utfallet gentemot budget samt initiera åtgärder vid avvikelse. I det juridiska ansvaret ingår att se till att skolan följer de lagar som reglerar dess verksamhet, att upprätta en verksamhetsplan och en verksamhetsberättelse. Styrelsen ansvarar för en systematisk utvärdering av verksamhetens måluppfyllelse.
Styrelsen tillsätter rektor för skolan.

Stiftelsens styrelse

Kontaktperson och ordförande: Cecilia Schmidt-Åberg
Kollegierepresentanter: Irena Jovanovska, Adolfo Suarez
Föräldrarepresentanter: Subir Bystöm och Cecilia Schmidt-Åberg
Styrelsen: styrelsen@steinerskolan.se

Rektor och kollegium

Rektor leder och samordnar det pedagogiska arbetet och ansvarar för skolans inre organisation. Det kollegiala arbetet sker i stadiekonferenser på tisdagar samt torsdagar.