Föräldraföreningen

Föräldraföreningen har till ändamål att i enlighet med de riktlinjer som är grundläggande för skolans verksamhet och Waldorfpedagogiken stödja Rudolf Steinerskolan i Göteborg genom att:

 •  bidra till att hålla skolans tradition levande i förhållande till omvärlden
 •  företräda föräldrarnas/målsmännens gemensamma intressen
 •  sammanföra skolans föräldrar/målsmän samt övriga intresserade till gemensamt arbete i skilda former för skolans bästa
 •  främja kontakten och samarbetet mellan föräldrar/målsmän och skolans personal
 •  främja kontakten med föräldrar vid andra Waldorfskolor
 •  verka för tryggandet av skolans fortlevnad genom utåtriktade aktiviteter
 •  avsätta medel för och årligen genomföra en basar
 •  avsätta medel till föräldraföreningens övriga verksamhet

Vem kan vara medlem?

Medlemmar är föräldrar/målsmän till barn på Rudolf Steinerskolan. Varje medlem har en röst vid föreningsstämman. Föräldrapar har en röst tillsammans.

Det är också möjligt att bli stödjande medlem i Föräldraföreningen även om man inte har barn på skolan. Dock saknar man rösträtt.

Föreningens organ är:

 1. Föreningensstämma/årsmöte
 2. Styrelse
 3. Valberedning
 4. Revisorer

Styrelsen

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör samt minst två och högst tio ledamöter. Styrelsen väljs för en tid av två år, på ett sådant sätt att kontinuitet främjas. Detta sker genom att halva antalet ledamöter utses ena året och den andra hälften nästkommande år. I nuvarande styrelse sitter följande engagerade föräldrar:

Ordförande: Sara Voxendal

Kassör:
Johan Evert

Ledamöter:
Susanne Carlsson,
Maria Svedlund
Therese Wester
Olga Rosengren
Karin Peterson


Suppleant:
Sigurd Wodlén Öman

Valberedning: Anders Westerström

Ni är välkomna att kontakta oss på:
rudolfsteinerskolansff@gmail.com