Klass 5

I elvaårsåldern är barnen förtrogna med skolmiljön, kamraterna och sina skolämnen. Deras egna personligheter och temperament framträder alltmer. De har definitivt lämnat nioårsålderns kriser och problem bakom sig, men har ännu inte kommit in i nästa utvecklingsfas; puberteten. De står mitt emellan.

De forntida kulturperioderna Indien, Persien, Babylonien och Egypten studeras i historia. Läraren berättar om myter från dessa epoker och försöker ge en upplevelse av hur det kunde vara att leva där.
Tyngdpunkten ligger på den grekiska kulturepoken med dess skönhet, måttfullhet och harmoni.
De grekiska rytmerna och formerna övas i eurytmin och i formteckningen.

Ett annat ämne i femte klass är botanik. Klassen lär sig om växtvärlden, allt från svampar, mossor, lavar och alger fram till den fullt utvecklade växten med differentiering i rot, stjälk, blad, blomma och frö/frukt. I geografi studeras de nordiska grannländerna. Grammatiken tar bland annat upp satsbyggnad, aktiv och passiv form samt alla ordklasser. Räkning med decimaltal introduceras som en naturlig fortsättning på fjärde klassens bråkräkning.

Träslöjd kommer nu in som ett nytt ämne. Eleverna får skapa en liten skulptur i lindträ med hjälp av olika handverktyg såsom kniv, stämjärn, skölp och rasp.

I musikundervisningen är körsång en viktig del i årskurs 5.